Darowizny z PIT 37

Jednym z elementów, którzy może wpływać na wysokość podatku wyliczanego przez podatnika w deklaracji podatkowej PIT 37, a następnie płaconego do organów podatkowych są darowizny. W tym darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościoła. W jakiej wysokości darowizny te mogą wpływać na wysokość podatków? Kto może z nich skorzystać? Jak je rozliczyć w praktyce i w PIT 37?

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podstawy i przepisy

Zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. 1989 Nr 29, poz. 154 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1347) majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ogólnym podatkowymi z określonymi wyjątkami. Wyjątki te określono w art. 55 tej Ustawy. Zgodnie z ust. 7 tego przepisu wyłączeniem z opodatkowania mogą podlegać darowizny właśnie na działalność charytatywno -opiekuńczą kościołów.

Wyciąg z przepisów:

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej art. 55 ust. 7

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Warunki skorzystania z ulgi w PIT 37

Co do warunków wskazanych przez Ustawodawcę należy zwrócić uwagę na:

 • Konieczność przedstawienia darczyńcy pokwitowania odbioru,
 • Darowizna musi być wykazana w okresie dwóch lat od dnia jej przekazania

Ulga na cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych w  PIT 37 ma swoje dodatkowe ograniczenie –   podatnik może rozliczyć tylko wartość faktycznie przekazanych darowizn.

Zastosowanie do innych kościołów

Zastosowanie darowizny w sposób podobny do kościoła katolickiego odnosi się również do innych kościołów w tym:

 • do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga dotyczy podatników, którzy opodatkowują przychody zgodnie z zasadami skali podatkowej (czyli na przykład podatników PIT 37) lub podatników opodatkowujących się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (tak zwany ryczałt ewidencjonowany).

Ulga w praktyce PIT 37

pit 37

Ulgę można wykorzystać poprzez złożenie zeznania PIT 37, pod warunkiem, że podatnik spełniał warunki do opodatkowania się w ramach tego formularza podatkowego oraz uzyskiwał przychody opodatkowane na zasadach skali podatkowej za pośrednictwem płatnika. Tutaj przykładem mogą być na przykład osoby osiągające przychody z umowy o pracę, zlecenia czy emerytury, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek. Do deklaracji podatkowej podatnik powinien dołączyć załącznik PIT/O, który stanowi informację o dokonanych odliczeniach.

W przypadku wykorzystywania prawa do ulgi podatnik powinien pamiętać o konieczności posiadania odpowiednich dokumentów na wypadek ewentualnej kontroli. Są to przede wszystkim pokwitowanie odbioru darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno – opiekuńczą w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny. Ponadto darowiznę podatnik może odliczyć w PIT 37 jeżeli jej wysokość jest w stanie udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy, oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (jeżeli chodzi o darowizny niepieniężne).

Wartość obliczanej darowizny

Praktycznym aspektem koniecznym do prawidłowego przygotowania PIT 37 jest wskazanie prawidłowej wartości faktycznie przekazanej darowizny. W tym miejscu ustawodawca wskazuje, że:

 • wartość darowizny nie może być wyższa niż jej wartość rynkowa,
 • wartość towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przyjmuje się wraz z tym podatkiem (łącznie z podatkiem VAT);
 • w przypadku podatników podatku VAT, którzy mają prawo odliczenia wartości opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, wartość podatku możliwą do odliczenia pomija się,
 • nie odlicza się darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • nie odlicza się darowizn odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie,
 • nie odlicza się darowizn odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o PIT,
 • nie odlicza się darowizn zwróconych w jakiejkolwiek formie.

Ostatnie Wpisy

Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz!
Podaj swoje imię